PERŞEMBE BELEDİYE MECLİSİ 2019 MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI YAPILDI......

PERŞEMBE BELEDİYE MECLİSİ 2019 MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI YAPILDI......

5393 sayılı Belediye Kanunun 19.ncu maddesine göre Perşembe Belediye Meclisi 2019 yılı MAYIS ayı olağan meclis toplantısı, Perşembe Belediye Başkanı İsmail İNAM yönetiminde 08.05.2019 Çarşamba saat 16.00’da Perşembe Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.
Toplantıda gündemdeki maddeler görüşülerek karara bağlandı. Belediye Meclisinin gündemi şu şekildeydi:
MECLİS GÜNDEMİ:
1-Açılış ve Yoklama
2- Saygı duruşu
3-2018 Mali yılı Gelir-Gider Kesin Hesabının görüşülmesi(14)
4- ihdası yapılan 160 ada 77 parsel satışı için Belediye encümenine yetki verilmesi( 15)
5- İhdası yapılan 160 ada 78 parsel satışı için Belediye encümenine yetki verilmesi( 16)
6- İhdası yapılan 160 ada 79 parsel satışı için Belediye encümenine yetki verilmesi( 17)
7- Belediyemize bağlı Personel Ltd. Şti.nin ana sözleşmesine İnş. Teks.Taş.ve Gıda işlerinin eklenmesi için şirket müdürüne yetki verilmesinin görüşülmesi(18)
8-Dilek ve Temenniler-Kapanış.

Perşembe Belediye Meclis toplantısına, Meclis üyeleri: İskender Yurtöz, Yaşar Durdu, Mevlüt Çelebi, Hasan Göveç, Semra Özyurt ve Sevda Civelek katıldı.
PERŞEMBE BELEDİYE MECLİSİNİN 08.05.2019 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 16.00’DA YAPTIĞI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI TUTANAĞIDIR
Belediye Meclisimiz 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 20.nci maddesine göre 2019 yılı Mayıs ayı olağan meclis toplantısı için 08.05.2019 Çarşamba günü saat 16.00’da Belediye Meclisi toplantı salonunda toplandı.
MECLİS BAŞKANI: İsmail İNAM
Gündem -1 : Yapılan yoklama sonucu Belediye Meclisini teşkil edenler Belediye ve Meclis Başkanı İsmail İnam Başkanlığında üyelerden ; İskender Yurtöz, Hasan Göveç, Yaşar Durdu, Semra Özyurt, Mevlüt Çelebi ve Sevda Civelek’in toplantıya katıldıkları yoklama cetvelinden anlaşılmıştır. Gerekli çoğunluğumuz vardır. Toplantıya başlıyoruz.

Gündem-2 : Sayın Meclis üyeleri, sizleri yüce Atatürk ve şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Teşekkür ediyorum.
Sayın meclis üyeleri, sizlere bir önceki meclis toplantısında alınan kararları dağıtıyorum. Oy birliği ile kabul edilmiştir. 
Sayın meclis üyeleri, gündemimize geçmeden önce Mali Hizmetler Müdürü Vasfiye Çetin’in Belediye Meclisinde görüşülmek üzere yazmış olduğu tezkereyi okuyorum.
Başkanlık Makamına
Belediyemize ait eski düğün salonu tarife ücretinin yeniden görüşülmesini ve yeni yapılan düğün salonunun 2019 yılı tarife fiyat ücretinin belirlenmesi hususunun gündeme alınmasını ve mecliste görüşülerek karara bağlanmasını arz ederim. Vasfiye Çetin / Mali Hizmetler Müd.
Okudum. Şimdi bu tezkerenin gündeme alınmasını ve gündemin 8.maddesine eklenmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler işaret buyursun. Oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündem -3 / Madde 14 : 2018 Mali yılı gelir-gider hesabının görüşülmesidir. Buna göre; belediyemiz 2018 mali yılı gelir- gider kesin hesabı için hazırlanmış cetvel ve defterleri gerekli incelemeleri yapmak üzere dağıtıyorum. Gerekli açıklamaları Mali Hizmetler Müdürü Vasfiye çetin yapacaktır.
Gerekli inceleme ve açıklamalardan sonra , 
5393 sayılı Belediye Kanununun 64.maddesi gereğince belediyemizin 2018 mali yılı gelir ve gider hesabı için hazırlanan ekli listedeki cetvel ve defterler tek tek incelenmiş olup belediyemizin 2018 mali yılına ait idari ve kesin hesabının Muhasebe Usul ve Tüzüğünün 43.maddesi gereğince tasdik edilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler işaret buyursun. Oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündem-4 / Madde 15 : 160 ada 77 parselin satışı için encümene yetki verilmesinin görüşülmesidir. Belediyemize ihdası yapılan 160 ada 77 parsel nolu taşınmazın satışının yapılabilmesi için Belediyemiz Encümenine yetki verilmesine meclisimizde oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündem -5 / Madde 16 : 160 ada 78 parselin satışı için Encümene yetki verilmesinin görüşülmesidir. Belediyemize ihdası yapılan 160 ada 78 parsel nolu taşınmazın satışının yapılabilmesi için Belediyemiz Encümenine yetki verilmesine meclisimizde oy birliği ile karar verilmiştir. 
Gündem-6 / Madde 17 : 160 ada 79 parselin satışı için Encümene yetki verilmesinin görüşülmesidir. Belediyemize ihdası yapılan 160 ada 79 parsel nolu taşınmazın satışının yapılabilmesi için Belediyemiz Encümenine yetki verilmesine meclisimizde oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündem-7 / Madde 18 : Belediyemize bağlı Personel Ltd. Şti.nin ana sözleşmesine İnş. Teks.Taş.ve Gıda işlerinin eklenmesi için şirket müdürüne yetki verilmesinin görüşülmesidir. Çaycuma Perşembe Belediyesi Personel Ltd. Şti.’nin ana sözleşmesine eklenmesi için Şirket Müdürü Mustafa Mesut Özyurt’a yetki verilmesine meclisimizde oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündem-8 /Madde 19 : Mali Hizmetler Müdürümüz Vasfiye Çetin’in 06.05.2019 tarih ve D-58 sayılı dilekçesine istinaden belediyemize ait eski düğün salonu tarifesinin yeniden görüşülmesini ve yeni yapılan düğün salonunun tarife fiyat ücretinin belirlenmesi için Meclis gündeminde görüşülmesi için oylamaya sunuyorum. Kabul edilmiştir. Yapılan görüşme sonucu eski düğün salonu fiyatı 350 TL , yeni düğün salonu fiyatı 450 TL olarak belirlenmiştir.

Gündem -9 : Sayın meclis üyeleri, gündemimizde başka konu bulunmamaktadır. Toplantıya teşrilerinizden dolayı hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım. 08.05.2019
Meclis Başkanı : İsmail İnam /Belediye Başkanı 
Katip Üye: Semra Özyurt / Meclis üyesi
Katip üye İskender Yurtöz /Meclis üyesi

PERŞEMBE BELEDİYE MECLİSİ MAYIS AYI TOPLANTISINI YAPTI…
Perşembe Belediye Meclisi 2019 yılı MAYIS ayı olağan meclis toplantısı, Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam yönetiminde 08.05.2019 Çarşamba günü saat 16.00’da Perşembe Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda gündemdeki maddeler görüşülerek karara bağlandı. Mayıs ayı toplantısında açılış-yoklama ve saygı duruşunun ardından gündemdeki maddelere geçildi. Gündemdeki ilk madde 2018 mali yılı gelir gider kesin hesabının görüşülmesiydi. Mali Hizmetler Müdürü Vasfiye Çetin tarafından gerekli açıklamalar yapıldıktan ve cetvel ve defterler incelendikten sonra 2018 mali yılına ait idari ve kesin hesabı oy birliği ile kabul edildi. Gündemdeki diğer üç madde ihdası yapılan 160 ada 77-78 ve 79 parsel nolu taşınmazların satışının yapılabilmesi için encümene yetki verilmesinin görüşülmesiydi. 3 madde de oy birliyle kabul edildi.Gündemdeki son madde Belediyeye bağlı Personel Ltd. Şti.nin ana sözleşmesine İnş. Teks.Taş.ve Gıda işlerinin eklenmesi için şirket müdürüne yetki verilmesinin görüşülmesiydi. Şirket ana sözleşmesine İnş. Teks.Taş.ve Gıda işlerinin eklenerek Şirket Müdürü Mustafa Mesut Özyurt’a yetki verilmesi de oy birliği ile kabul edildi. Mecliste görüşülmek üzere gündeme alınan tek madde ise eski ve yeni düğün salonu tarife ücretlerinin belirlenmesi idi. Yapılan görüşme sonucunda eski düğün salonu fiyatı 350 TL , yeni düğün salonu fiyatı 450 TL olarak belirlendi. Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından Başkan İsmail İnam üyelere teşekkür ederek toplantıyı kapattı. Mayıs ayı Belediye Meclis toplantısına Meclis üyeleri: İskender Yurtöz, Yaşar Durdu, Mevlüt Çelebi, Hasan Göveç, Semra Özyurt, Sevda Civelek katılırken Ak Partili diğer 3 üyenin katılmadığı görüldü.

 

 

 
 
Başkan

Perşembe Belediye Başkanı

İsmail İnam
Başkan

Perşembe Belediye Başkanı

İsmail İnam