PERŞEMBE BELEDİYE MECLİSİ 2019 KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI YAPILDI..........................................

PERŞEMBE BELEDİYE MECLİSİ 2019 KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI YAPILDI..........................................

Perşembe Belediye Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanunun 20.nci maddesine göre 2019 yılı KASIM ayı olağan Meclis toplantısı Perşembe Belediye Başkanı İsmail İNAM yönetiminde 06.11.2019 Çarşamba saat 16.00’da Perşembe Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.
Toplantıda gündemdeki maddeler görüşülerek karara bağlandı. Belediye Meclisinin gündemi şu şekildeydi:
MECLİS GÜNDEMİ:
1-Açılış ve Yoklama
2- Saygı duruşu
3-2020 Mali Yılı Gelir Tarifesinin görüşülmesi (25)
4-2020 Mali Yılı Bütçesinin görüşülmesi (26)
5-Ankara Yenimahalle Belediyesi ile "Kardeş Belediye" olunmasının görüşülmesi (27)
6-Dilek ve Temenniler- Kapanış
Perşembe Belediye Meclis toplantısına, Meclis üyeleri: Mevlüt Çelebi, Semra Özyurt, İskender Yurtöz, Yaşar Durdu, Hasan Göveç , Hasan Uzun, Erdoğan Çelebi, Akif Aksoy ve Sevda Civelek katıldı.

PERŞEMBE BELEDİYE MECLİSİNİN 06.11.2019 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 16.00 DA YAPTIĞI OLAĞAN MECLİS TOPLANTI TUTANAĞIDIR.
Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesine göre 2019 yılı Kasım ayı Olağan Meclis Toplantısı için 06.11.2019 Çarşamba günü saat 16.00’da Belediye Meclis toplantı salonunda toplandı.

MECLİS BAŞKANI: İsmail İNAM
Gündem- 1 : Yapılan yoklama sonucu Belediye Meclisini teşkil edenler : Belediye Meclisi Başkanı İsmail İNAM başkanlığında üyelerden; İskender YURTÖZ, Yaşar DURDU, Mevlüt ÇELEBİ,Semra ÖZYURT, Hasan GÖVEÇ, Hasan UZUN, Erdoğan ÇELEBİ, Sevda CİVELEK, Akif AKSOY’ un toplantıya katıldıkları yoklama cetvelinden de anlaşılmıştır .

Gündem -2 : Sayın Meclis üyeleri, sizleri Yüce Atatürk ve şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum… Teşekkür ederim.
Sayın Meclis Üyeleri sizlere bir önceki Meclis Toplantısında alınan kararları dağıtıyorum. Oy birliği ile kabul edilmiştir.
Sayın meclis üyeleri, gündemimize geçmeden önce Fen İşleri Birimimizden İnşaat Yüksek Mühendisi Mehmet Ali KARAYILMAZ’ ın Belediye Meclisinde görüşülmek üzere yazmış olduğu tezkereyi okuyorum.

Başkanlık Makamına

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 4. Bölümünün 19. Maddesinin (f) bendinin (1) numaralı alt bendinde; İlgili idare meclisince yol boyu ticaret olarak teşekkül ettiği karar altına alınan konut alanlarında bulunan parsellerin; zemin kat ve yol seviyesinde veya açığa çıkan bodrum katlarının yoldan cephe alan mekânlarında ya da binanın birinci katında veya bodrum katlarında zemin katta yer alan mekanla içten bağlantılı olan ve binanın ortak merdivenleri ile ilişkilendirilmeyen, getirilecek kullanıma ilişkin otopark ihtiyacını karşılamak kaydıyla, gürültü ve kirlilik oluşturmayan ve imalâthane niteliğinde olmayan, gayrisıhhi özellik taşımayan, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik dükkân, kuaför, terzi, eczane, Sağlık Bakanlığınca aranan şartlar sağlanmak kaydıyla günübirlik sağlık hizmeti sunulan sağlık kabini, muayenehane ve lokanta, pastane gibi konut dışı hizmetler verilebilir.” denmektedir. Konut alanı olan Sarıkadı Mah. Sağlık Ocağı caddesinde yol boyunca (Ziyabey Sok.-Bayır Sok. arası) ve yine konut alanı olan Merkez Mah. Cengizhan Sokakta yol boyunca Planlı Alanlar İmarlar Yönetmeliğinin 4. Bölümünün 19. Maddesinin (f) bendinin (1) numaralı alt bendi gereğince işyeri yapımına müsaade edilmesine Belediyemiz Meclisinde
görüşülmesini arz ederim.

Mehmet Ali KARAYILMAZ
İnşaat Yüksek Mühendisi

Okudum. Şimdi bu tezkerenin gündeme alınmasını ve gündemin 6. Maddesine eklenmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler işaret buyursun. Oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündem- 3 / Madde 25 : Sayın Meclis üyeleri, gündemimizin 3. Maddesi 2020 Mali yılı gelir tarifelerinin görüşülmesidir. Şimdi sizlere 2019 yılı gelir tarifelerini dağıtıyorum. Sayın arkadaşlarım, ben hazırlanmış olan gelir tarifelerini okuyorum ve bir taraftan da fiyatların belirlenmesine geçiyorum. Ekli dosyada okumuş olduğumuz ve yeniden belirlemiş olduğumuz 2020 yılı gelir tarifelerinde itiraz eden üye varsa işaret buyursun. İtiraz eden üye bulunmadığından oylamaya
geçiyorum. 01.01.2020 yılından itibaren geçerli olacak olan yeni gelir tarifesini kabul edenler işaret buyursun.Oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündem :4 Madde/ 26 : Sayın Meclis üyeleri gündemimizin 4. Maddesi 2020 mali yılı bütçesinin görüşülmesidir. Buna göre yapılan görüşme neticesinde; 2020 mali yılına ait bütçe tasarısı 5393 sayılı belediye kanununun 62. Maddesi gereğince 01 Kasım 2019 tarihinde encümene sunulmuş ve encümenimizce yapılan gerekli incelemelerden sonra meclisimize sunulmuştur. 2020 mali yılına ait hazırlanmış olan bütçe tasarısını ekleri ile birlikte sizlere dağıtıyorum.2020-2021-2022 mali yıllarına ait bütçe tasarısının görüşülmesi gerekmektedir. Belediyemiz 2020 mali yılına ait bütçe tasarısı ekleri ile birlikte 5393 sayılı yasanın 62.maddesi gereğince yapılan incelemede Belediye Meclisimiz 06.11.2019 tarihli meclis toplantısında 2020 mali yılı gelir-gider bütçesi, ekli dosyada ki alt bölüm, kesim ve maddeleri okunarak ve incelenerek oylamaya sunulmuştur.2020 mali yılı analitik bütçesini kabul edenler işaret buyursun, oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündem :5 Madde/ 27 : Sayın Meclis üyeleri gündemimizin 5. Maddesi Ankara Yenimahalle Belediyesi ile Kardeş Belediye olunmasının görüşülmesidir. Beldemizin gelişmesine katkıda bulunulması, sosyal–kültürel ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, araç–gereç konusunda yardımlaşma yapılması, personel eğitimine katkıda bulunulması, bilgi alışverişinde bulunulması için Ankara İli Yenimahalle Belediyesi ile Kardeş Belediye İlişkisi kurulmasına, 5393 sayılı yasanın 18. Maddesinin (p) fıkrası gereğince, Meclisimizin 06.11.2019 tarihinde yapılan toplantısında oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündem : 6 Madde /28 : Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 4. Bölümünün 19. Maddesinin (f) bendinin (1) numaralı alt bendinin görüşülmesidir. Beldemizde Konut alanı olan Sarıkadı Mah. Sağlık Ocağı caddesinde yol boyunca (Ziyabey Sok.-Bayır Sok. arası) ve yine konut alanı olan Merkez Mah. Cengizhan Sokakta yol boyunca Planlı Alanlar İmarlar Yönetmeliğinin 4. Bölümünün 19. Maddesinin (f) bendinin (1) numaralı alt bendi gereğince işyeri yapımına müsaade edilmesine Meclisimizin 06.11.2019 tarihinde yapılan toplantısında oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündem 7 : Sayın Meclis Üyeleri gündemimizde görüşülecek başka konu bulunmamaktadır. Toplantıya teşriflerinizden dolayı hepinize teşekkür eder saygılar sunarım. 06/11/2019
Meclis Başkanı : İsmail İnam /Belediye Başkanı
Katip Üye: Semra Özyurt / Meclis üyesi
Katip üye İskender Yurtöz /Meclis üyesi

 

 

 
 
Başkan

Perşembe Belediye Başkanı

İsmail İnam
Başkan

Perşembe Belediye Başkanı

İsmail İnam